Consent form

Candidate Consent Form

Thank you for your interest in applying for a role at TELUS International Europe (“TI”) or one of our group companies. Before you submit your application, please read this notice and consent form, which explains why we need the information included in your application and what we will do with it. If you are happy to proceed, please click the submit button below, which provides your consent to our processing your personal data in line with this notice.

O jakie informacje prosimy?

Dane osobowe, które należy podać w formularzu służą ocenie kwalifikacji Państwa osoby na wybrane stanowisko oraz do prowadzenia procedury rekrutacji. Dane te obejmują:

- Państwa imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, które wykorzystujemy, aby kontaktować się z Państwem w związku z aplikacją.

- Informacje na temat kwalifikacji, które pozwalają nam ocenić, czy Państwa kwalifikacje są odpowiednie w odniesieniu do stanowiska, o które się Państwo ubiegają.

- Informacje na temat doświadczenia zawodowego, które dają nam wyobrażenie na temat Państwa doświadczenia.

- Informacje na temat znajomości języków obcych.

- Informację na temat tego, czy posiadają Państwo prawo do wykonywania legalnej pracy w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, co stanowi wymóg prawny, który każdy pracodawca musi spełnić.

Co dzieje się z formularzem aplikacji i danymi po jego złożeniu?

Formularz podania oraz dane osobowe, które zostały w nim zawarte będą początkowo przechowywane w bazie danych CRM, która znajduje się w bezpiecznym systemie serwerowym w chmurze obsługiwanym przez zewnętrznego dostawcę, którym obecnie jest firma Avature oraz w naszej bazie danych Workday opartej na chmurze. Aplikacja zostanie następnie oceniona przez zespół ds. rekrutacji korzystający ze zautomatyzowanych narzędzi, dzięki którym szybciej można ustalić, czy wymagania stanowiska odpowiadają Państwa umiejętnościom. Niektóre dane osobowe kandydatów, które zostaną uznane za potencjalnie odpowiednie zostaną przekazane do bezpiecznej platformy oceny obsługiwanej przez firmę Aspiring Minds (reszta pozostanie na razie w pierwotnej bazie danych CRM) i ci kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w serii testów on-line w celu dokonania oceny ich kompetencji. Wyniki tych testów opartych na zautomatyzowanym systemie zostaną przesłane do zespołu ds. rekrutacji, a kandydaci, którzy przejdą je pomyślnie, zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.

Transfer danych poza Europę

Każdy z serwerów, na których przechowywane są Pani/Pana dane osobowe znajduje się w Europie. Jednak niektórzy specjaliści ds. pozyskiwania talentów, kierownicy zespołów, członkowie działów zaopatrzenia, rekrutacji, kadr i prawnego, któ

Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych

Mają Państwo prawo dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały nam przekazane. Chcąc skorzystać z tych praw lub w razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

For: Austria, Germany, Latvia, Poland, Romania and Spain (also for countries not in EU - Bosnia and Herzegovina, Switzerland and Turkey)
Name: Katrin Albrecht
Email: DPO@yourccc.com

For: Bulgaria, Ireland and Romania
Name: Daiann Irigoyen
Email: DPO.EU@Telusinternational.com

Ponadto mają Państwo prawo skontaktować się z urzędem ochrony danych osobowych w swoim kraju, gdy uznają Państwo, że TI naruszyło Państwa prawa do prywatności.

Środki bezpieczeństwa

The various databases on which your data is stored have security features built into them and our vendors who supply the relevant software regularly test these and have data recovery systems in place in the unlikely event of a crash. Vendor personnel are not given access to your personal data. Only authorised personnel within the hiring, sourcing, recruiting, HR or legal teams within the TELUS International group, (including TA managers and TA team leaders) can access the system. Their entry to the system is through individually-issued passwords and we have in place audit logs, encryption, intrusion detection software, anti-virus or malware protection and system integrity tools to further protect your data. Further information about the security features of our recruitment process can be obtained by emailing DPO.EU@Telusinternational.com or DPO@yourccc.com.

Przechowywanie danych

TI posiada regulamin i harmonogram przechowywania danych, aby przechowywać je tylko tak długo, jak to konieczne lub ważne dla celów rekrutacji, chyba że dłuższe okresy przechowywania są wymagane na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe wszystkich kandydatów pozostają w systemie do końca bieżącego roku i przez cały następny rok na pierwotnej platformie CRM oraz na platformie oceny Aspiring Minds i są przechowywane w naszych bazach danych Workday w wyżej opisany sposób. O ile jest to istotne dla zatrudnienia kandydata, dane będą przechowywane i przetwarzane na potrzeby zatrudnienia go w TI w przyszłości. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni będą przechowywane przez okres do jednego roku od złożenia podania, a następnie usuwane, chyba że należy je zachować ze względu na uzasadnione cele TI (na przykład spór prawny z kandydatem) lub przepisy prawa.

Wyjątek dotyczący TELUS International Germany i jej podmioty powiązane (TIG): Jeżeli TIG zawrze z kandydatem umowę o pracę, to przekazane dane będą przechowywane dla celów związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta pomiędzy kandydatem i TIG, dokumenty kandydata zostaną automatycznie usunięte w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia decyzji o jego odrzuceniu, chyba że takie usunięcie wyklucza inne uzasadnione interesy TIG lub podmiot danych zgodził się na dłuższy okres przechowywania. Inny uzasadniony interes oznacza na przykład ciężar dowodu w postępowaniu o naruszenie zasady równego traktowania oraz opartym na odpowiednio wdrożonych przepisach krajowych.

Zgoda

If having read this notice you consent to our processing your personal data in the manner set out above, please click on the accept button below. Even having done so, you may withdraw your consent at any time by contacting DPO.EU@Telusinternational.com or DPO@yourccc.com. If you opt to do that, we will cease to process your application and the application including your personal data will be deleted from our databases.